FELHASZNÁLÁSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 

1. Fogalmak

 • budapestfamilysummit.com – A www.budapestfamilysummit.com Magyarországon működő információs portál, amely a májusban megrendezendő Családok Budapesti Világtalálkozója iránt érdeklődőknek nyújt hasznos információkat, gyakorlati tanácsokat, és a témában releváns hírtartalmat.
 • Tartalom – A honlapon található összes szöveges, grafikai, mozgó- és állóképes híranyag, statisztika, információ, illusztráció, függetlenül azok letölthetőségétől, vagy kizárólag a honlapon való elérhetőségétől.
 • Felhasználó – Az a természetes- vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet, aki vagy amely a honlap tartalmát felhasználja, és ezzel a jelen felhasználási feltételeket elfogadja. Kiskorú Felhasználó tevékenységéért a törvényes képviselője felel.
 • Adatkezelő –  Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
  A budapestfamilysummit.com regisztrációs nyilvántartás tekintetében Adatkezelőként a Családbarát Ország Közhasznú Nonprofit Kft. jár el.

2. A tartalom elérése

A tartalomszolgáltató az általa előállított tartalmakat ingyenesen bocsátja a felhasználók rendelkezésére. Ezek fogyasztását, megtekintését nem, további felhasználását, többszörözését, saját szolgáltatásba való beépítését viszont – a jelen Felhasználási feltételek 3. pontjában meghatározottak szerint – feltételekhez köti.

3. A tartalom felhasználása

3.1 Média-felhasználás

Felhasználó a Tartalmat, lényeges elemeinek és az abban szereplő tények megváltoztatása nélkül jogosult átvenni, továbbá a 3.1.1. – 3.1.3. pontokban felsoroltak betartásával – módosítani, kiegészíteni, ahhoz magyarázatot fűzni, továbbá sokszorosítani és terjeszteni.
A Tartalom promóciós, vagy egyéb reklámcélú felhasználása, továbbá annak szoftveres, vagy egyéb úton történő automatikus, válogatás nélküli átvétele, az oldal tükrözése tilos.

3.1.1. A honlap szöveges tartalmainak felhasználása

Felhasználó kötelezi magát arra, hogy

 • a honlapról átvett és változatlan szöveggel vagy lényeges változtatás nélkül közölt anyag esetén a budapestfamilysummit.com -ot, mint forrást feltünteti;
 • a honlapról átvett anyagot tartalmának torzítása nélkül, félreérthetőséget, rosszindulatú következtetéseket kizáró-, az eredeti szövegkörnyezetbe beilleszthető módon dolgozza fel és adja közre;
 • amennyiben a kiadott híranyaggal kapcsolatban a honlapon javítás, kiigazítás, pontosítás kerül kiadásra, vagy a híranyag a honlap üzemeltetője által visszavonásra kerül, úgy mindezt a már átvett, közzétett, feldolgozott saját anyagában, szolgáltatási, vagy publikálási felületén haladéktalanul javítja, kiigazítja, pontosítja vagy érvényesíti, a továbbiakban pedig az eredeti híranyagra nem hivatkozik, arra még áttételesen sem utal;
 • a hír javításának, pontosításának vagy visszavonásának elmaradása miatt, illetve a hírfeldolgozásból adódó – pl. címváltoztatás, átszerkesztés, stb. – harmadik féltől érkező megkeresés, panasz, vagy kárigény esetén maradéktalanul helyt áll, és elismeri, hogy a Tartalom szolgáltatójának, ill. a honlap üzemeltetőjének felelőssége ez esetekben kizárt;
 • a Tartalmat a jogszerű felhasználás keretein túl (a felhasználási platformon kívüli megjelenítés eseteitől eltekintve) részben, vagy egészében nem tárolja, adatbázist, archívumot nem képez, illetve azt nem teszi hozzáférhetővé.
3.1.2. A honlap állóképes tartalmainak felhasználása

Felhasználó kötelezi magát arra, hogy

 • a honlapról átvett fotókat harmadik fél számára további felhasználásra nem adja tovább, a fényképfelvétel(ek)ből archívumot nem képez;
 • a fényképfelvétel(ek) és a kísérő szöveg(ek) mondanivalóját, tartalmát – különösen annak szereplőit – sem retusálással, sem vágással, sem számítógépes beavatkozással (pl. összemásolással), sem más módon nem változtatja meg, a közlés során pedig kiemelt figyelmet fordít a személyhez fűződő jogok betartására;
 • budapestfamilysummit.com információs és illusztrációs grafikáit kizárólag az azon szereplő forrásmegjelöléssel ad közre, a grafiká(k)ból archívumot nem képez.
3.1.3. A honlap mozgóképes tartalmainak felhasználása

Felhasználó kötelezi magát arra, hogy

 • a honlapról átvett videókat, amennyiben azoknál jelzés alapján egyértelműen a budapestfamilysummit.com a tartalom előállítója, a következő forrásmegjelöléssel közli: „budapestfamilysummit.com”;
 • azon mozgóképes anyagoknál, ahol a forrásmegjelölés egyértelműsíti, hogy harmadik fél állította elő, a felhasználó további közlésre a videót át nem veszi;
 • a videó(ka)t harmadik fél számára tovább felhasználásra nem adja tovább, a videó(k)ból archívumot nem képez;
 • a videó(k) és a kísérő szöveg(ek) mondanivalóját, tartalmát – különösen annak szereplőit – sem retusálással, sem vágással, sem számítógépes beavatkozással (pl. összemásolással), sem más módon nem változtatja meg abban az esetben, ha ez a videó eredeti mondanivalójával ellentétben áll; a közlés során pedig kiemelt figyelmet fordít a személyhez fűződő jogok betartására.
3.2. Szabad felhasználás

Felhasználó a Tartalom tekintetében jogosult a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt) szerinti szabad felhasználásnak minősülő felhasználásra azzal, hogy a felhasználás valamennyi módja esetén a forrást és a szerző nevét a jelen „Felhasználási feltételek”-ben meghatározott módon köteles feltüntetni, a felhasználás a cél által indokolt terjedelmet nem haladhatja meg, továbbá a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálhatja.
Szigorúan tilos a Tartalom hírügynökségi szolgáltatáshoz köthető közvetlen, vagy közvetett felhasználása még abban az esetben is, amennyiben az a jövedelemszerzést közvetve sem szolgálja.
Tilos továbbá a Tartalom szoftveres, vagy egyéb úton történő automatikus, válogatás nélküli átvétele.

3.3. A Tartalom felhasználásának közvetlen üzletszerzésre irányuló korlátozása

A Tartalom a Felhasználók számára ellenszolgáltatás nélkül elérhető. Mindezek alapján kifejezetten tilos a honlap tartalmaiból hírügynökségi szolgáltatás, vagy jellegében azzal hasonló, vagy azzal azonos tevékenység folytatása, ide értve a Tartalom részben, vagy egészben történő értékesítését, és hírügynökségi szolgáltatásba történő beépítését is.

4. Védjegyek és logók használata

A honlapon található valamennyi logó, védjegy, grafikai elem oltalom alatt áll, amelyre tekintettel azok másolása, tükrözése, felhaszálása – a jelen felhasználási feltételek 2. pontjában megfogalmazott forrás megjelölésére vonatkozó előírás kivételével – tilos.

5. Adatkezelés, Adatbiztonság

5.1. Személyes és különleges adatok védelme

A honlap használata során a budapestfamilysummit.com regisztrációt kér, valamint személyes adatot rögzít.
A személyes adatok tárolása védett, korlátozott hozzáférésű kiszolgálókon történik, emellett az Adatkezelő (és az Adatfeldolgozó) minden szükséges technológiai és szervezési intézkedést megtesz a Felhasználó adatainak elvesztése, más célra való használata, engedély nélküli megismerése, kiadása, megváltoztatása vagy rongálása ellen. Az adatállományokhoz történő hozzáférés teljes körűen és megváltoztathatatlanul naplózott.

Az Adatkezelő (illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró Adatfeldolgozó) – többek között:

 • gondoskodik arról, hogy a szolgáltatásokkal kapcsolatban tárolt adatokhoz belső rendszeren keresztül vagy a szerverhez való közvetlen hozzáférés útján kizárólag az arra feljogosított személyek, és kizárólag az adatkezelés céljával összefüggésben férjenek hozzá,
 • gondoskodik a felhasznált eszközök szükséges, rendszeres karbantartásáról, fejlesztéséről,
 • az adatokat tároló szervert megfelelő fizikai védelemmel ellátott zárt helyiségben helyezi el, gondoskodik annak fizikai védelméről is.

A felhasználónak a felhasználói nevét és jelszavát védenie kell a jogosulatlan hozzáféréstől, elektronikus levelezési címének helyességét fenn kell tartania. Az azonosítók nem megfelelő biztonságú kezeléséből, valamint a téves vagy nem létező elektronikus levelezési címből származó kockázatot a felhasználó viseli, az ebből eredő következmények elhárítása a felhasználó feladata.

5.2. Az adatkezelés jogalapja és célhoz kötöttsége

Személyes adat akkor kezelhető, ha:

 1. ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 2. azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

A Szolgáltató jelen adatkezelése az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak felel meg, vagyis az érintett hozzájárulásán alapul.
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

5.3. A személyes adatok kezelésének célja

A személyes adatok kezelésének célja, a rendezvénysorozaton részvételi szándékát jelző személyek azonosítása, a rendezvénysorozat lebonyolítása, illetve a programsorozathoz köthető szolgáltatások elvégzése.

5.4. Anonim látogatóazonosítók (cookie)

A budapestfamilysummit.com a tartalomszolgáltatási szabályozásnak megfelelően egyedi – azonosításra alkalmas – azonosítót helyezhet el a felhasználó eszközén. Ez a jelsorozat (cookie) IP címet nem rögzít, és semmilyen módon nem alkalmas a felhasználó azonosítására, adatainak megszerzésére. Az anonim azonosító gépek közötti kommunikációt és a felhasználók használati élményének javítását szolgálja oly módon, hogy az azonosítással a honlap további látogatása során testre szabott beállításokkal jelenítse meg a tartalmat. A felhasználónak jogában áll böngészőjét úgy beállítani, hogy tiltsa az egyedi azonosítójel elhelyezését.

5.5. Jogorvoslat, panaszkezelés

A Felhasználó jogorvoslattal élhet, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási vagy helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítik.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Amennyiben a Felhasználó úgy véli, hogy az Adatkezelés vagy az Adatfeldolgozás során jogait megsértették, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A Hatóság eljárásának feltételei és elérhetősége a  http://www.naih.hu címen található.

6. Egyéb információk

A honlap üzemeltetője törekszik a szolgáltatás hibamentes folyamatosságának fenntartására, de a honlap funkcionalitása, és az általa nyújtott szolgáltatás hibátlan működése tekintetében nem vállal felelősséget.
A honlap tartalmi, strukturális és arculati változtatásához való jogát a honlap üzemeltetője fenntartja magának, ezen változtatásokat nem köteles előzetesen bejelenteni.
A honlap üzemeltetője a honlap használatából vagy használhatatlanságából eredő, illetőleg a honlap használata során Felhasználót ért vélt vagy valós károkért való felelősségét kizárja. Felhasználó a honlapot kizárólag saját felelősségére használja.
A honlap üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha a Tartalom Felhasználó rendszerében kompatibilitási, vagy más hibák miatt nem elérhető. Az ebből eredő, Felhasználót ért vélt, vagy valós károkért, késedelemért a honlap üzemeltetője, illetőleg a Tartalom szolgáltatója nem tehető felelőssé.
A honlap üzemeltetője bármikor jogosult a jelen „Felhasználási feltételek” egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában a honlap kezdőoldalán tájékoztatja a Felhasználókat. Amennyiben a Felhasználó a módosítást követően a honlap bármely részét használni kezdi, az a módosítás elfogadásának minősül.
Bármilyen jogsértés, vagy Felhasználó által a jelen feltételek megszegése, vagy annak megalapozott gyanúja esetén Felhasználó a szolgáltatásból felszólítás nélkül véglegesen kizárható, továbbá vele szemben az Szjt. és más vonatkozó jogszabályok szerint eljárás indítható.

Azon kérdések vonatkozásában, amelyeket a jelen szabályzat nem szabályoz, a Szjt., a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény, a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatályos rendelkezései irányadóak.
Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően, valamint az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

7. Kikötés

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi tájékoztatóját megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő közzéteszi honlapján.